1. آمینو اسیدها می توانند فتوسنتز گیاهان را تقویت کنند.

گلیسین موجود در اسیدهای آمینه می تواند محتوای کلروفیل را در گیاهان افزایش دهد، جذب و استفاده از دی اکسید کربن توسط محصولات را افزایش دهد، قدرت فتوسنتز را افزایش می دهد و فتوسنتز را قوی تر میکند.

2. مخلوط  انواع اسیدهای آمینه با تغذیه اثر خوبی دارد.

اثر کود مخلوط اسید آمینه بیشتر از یک اسید آمینه منفرد با مقدار نیتروژن مساوی و همچنین بیشتر از کود نیتروژن معدنی با مقدار نیتروژن مساوی است. تعداد زیادی از اسیدهای آمینه با اثر روی هم رفته میزان استفاده از مواد مغذی را بهبود می بخشد.

3. اثر کود سریع.

اسیدهای آمینه موجود در کودهای آمینه اسیدی می‌توانند مستقیماً توسط اندام‌های مختلف گیاهان جذب شوند، تحت فتوسنتز به صورت غیرفعال یا اسمزی جذب شوند و اثرات آشکاری را می‌توان در مدت کوتاهی پس از مصرف مشاهده کرد. در عین حال، می تواند بلوغ زودرس محصولات را تقویت کرده و چرخه رشد را کوتاه کند.

4. بهبود کیفیت محصول.

گونه های اسید آمینه غنی می توانند کیفیت محصولات را بهبود بخشند.

5. پاک و بدون آلودگی، بهبود محیط زیست.

در کود مورد استفاده در مزرعه توسط کود آمینو اسیدی هیچ باقیمانده ای وجود ندارد که می تواند خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود بخشد، حفظ آب و حاصلخیزی خاک و نفوذپذیری هوا را بهبود بخشد و نقش حفظ، بلوغ و بهبود را ایفا کند.

6. عملکرد متابولیک افزایش می یابد و توانایی مقاومت در برابر استرس بهبود می یابد.

اسیدهای آمینه پس از جذب توسط محصولات، می توانند عملکردهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی خود را تقویت کنند. ساقه های محصول قوی، برگ ها ضخیم، سطح برگ بزرگ شده و تشکیل و تجمع ماده خشک تسریع می شود. محصولات می توانند زودتر بالغ شوند و به دلیل سرزندگی خود می توانند در برابر سرما و خشکسالی، باد خشک و گرم، بیماری ها و آفات حشرات  مقاومت کنند تا به عملکرد پایدار و بالا دست یابند.

7. سیستم ریشه به خوبی توسعه یافته، جذب قوی

اسیدهای آمینه اثر ارتقاء خاصی بر توسعه سیستم ریشه گیاهان دارند. تأثیر روی سیستم ریشه عمدتاً در تحریک تقسیم و رشد سلول‌های ریشه، رشد سریع‌تر نهال‌ها، افزایش تعداد ریشه‌های ثانویه، افزایش حجم ریشه و افزایش طول سیستم ریشه ظاهر می‌شود. در نهایت، توانایی گیاهان زراعی در جذب آب و مواد مغذی بسیار افزایش می یابد.

8. اثرات روی رشد اجسام رویشی در بالای زمین

بر اساس تامین مواد مغذی کافی، اثر تحریک آمینو اسیدها می تواند باعث رشد شدید رویشی قسمت زمینی بالای  گیاه شود که در ارتفاع بوته، ضخامت ساقه، تعداد برگ و تجمع ماده ظاهر می شود.

9. اثرات بر عملکرد و ترکیب

اسیدهای آمینه اثرات متفاوتی بر عملکرد و عوامل ترکیبی محصولات مختلف دارند. آنها می توانند عملکرد محصولات غذایی مانند خوشه های بیشتر، دانه های بیشتر و وزن دانه ها  را افزایش دهند. آمینو اسید بیکن اثرات خوبی در پنجه زنی و کاهش میزان دانه خالی در مراحل اولیه دارند.