نکات اصلی مدیریت سیب زمینی شیرین به طور کلی به سه کلمه کود، آبیاری و کنترل مربوط می شود. برای محصولات غده ای مانند سیب زمینی شیرین، زمان استفاده از کود و نوع کود استفاده از موضوعاتی است که تولیدکنندگان بیشتر به آن توجه دارند. بنابراین امروز نکات و پیشنهادات اصلی استفاده از کود برای سیب زمینی شیرین را با شما در میان خواهم گذاشت.

1. سیب زمینی شیرین محصولاتی بدون کلر هستند

سیب زمینی شیرین محصولی مقاوم در برابر کلر است. از کلرید پتاسیم در استفاده از کود مخصوصاً در انتخاب کودهای پتاسیم استفاده نکنید، زیرا یون های کلرید باعث کاهش نشاسته سیب زمینی شیرین می شود و در نتیجه کیفیت سیب زمینی شیرین را کاهش می دهد و باعث عدم تحمل ذخیره سازی و آسان شدن پوسیدگی آن می شود.

2. کود پایه باید موثر باشد

برای گیاهان زیرزمینی غده ای مانند سیب زمینی شیرین، کود پایه مهمترین گره های کوددهی است.

برای مناطقی با سطوح بالاتر کود، می توان از کود تجاری (کود ترکیبی نیتروژن، فسفر و پتاسیم) + کود کشاورزی تجزیه شده + کودهای متوسط و عناصر کمیاب به عنوان کود پایه استفاده کرد یا از کود با رهش کنترل شده می توان مستقیماً به عنوان کود پایه استفاده کرد. مقدار باید بر اساس مقدار کود تجاری مشخص شود.