شرکت شانکسی بیکن تکنولوژی که تمرکز خود را بر فروش انواع کودهای آلی و شیمیایی قرار داده است و بالغ بر 20 سال هست که در این حوضه فعالیت چشمگیری دارد.

اکنون این شرکت توانسته است با دریافت گواهینامه (ISO 9001) توسط جامعه بین المللی ، به رسمیت شناخته شود.

Nov 16, 2022